Vol 3, No 1 (Published)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Editorial

Fukumi Furukawa
VIEWS - 654 (Abstract)

Pages: 1-2
View: PDF

Editorial

Gloria G Guerrero M
VIEWS - 1031 (Abstract)

Pages: 3-9
View: Abstract | PDF

Original Research Article

Naotaka Doi , Yumi Nakatani , Yutaka Inaba , Toshikazu Kondo , Fukumi Furukawa , Nobuo Kanazawa
VIEWS - 1039 (Abstract)

Pages: 10-18
View: Abstract | PDF

Original Research Article

Yuta Sakurai , Yasunori Umemoto , Takashi Kawasaki , Daisuke Kojima , Tokio Kinoshita , Mami Yamashiro , Motohiko Banno , Hideki Arakawa , Fumihiro Tajima
VIEWS - 710 (Abstract)

Pages: 19-25
View: Abstract | PDF

Original Research Article

Junichi Koseki , Atsushi Kaneko , Yosuke Matsubara , Kyoji Sekiguchi , Satomi Ebihara , Setsuya Aiba , Kenshi Yamasaki
VIEWS - 1253 (Abstract)

Pages: 26-40
View: Abstract | PDF

Review Article

Takuya Tsunoda , Kazunori Shimada , Naoki Uchida , Shinichi Kobayashi , Yasutsuna Sasaki
VIEWS - 731 (Abstract)

Pages: 41-49
View: Abstract | PDF

Review Article

Satoshi Nakamizo , Tetsuya Honda , Kenji Kabashima
VIEWS - 910 (Abstract)

Pages: 50-57
View: Abstract | PDF

Short Report

Aika Okuno , Yuki Kanda , Hajime Nakano , Nobuo Kanazawa , Fukumi Furukawa
VIEWS - 305 (Abstract)

Pages: 58-61
View: Abstract | PDF