Vol 5, No 2 (2022)

(Published)

DOI: http://dx.doi.org/10.24294/sf.v5i2

Table of Contents

Original Research Article

Lili Hao , Linghan Li , Bin Zhang , Yanbing Chen
VIEWS - 162 (Abstract)

Pages: 28-38
View: Abstract | PDF

Original Research Article

Rui Bao , Tao Li , Xinyi Zhang , Xiao Fu , Yu Zhao , Mingfang Tang , Hongbing Deng
VIEWS - 134 (Abstract)

Pages: 50-61
View: Abstract | PDF

Original Research Article

Valeria Soledad Duval , Alicia María Campo
VIEWS - 92 (Abstract)

Pages: 62-74
View: Abstract | PDF

Original Research Article

Jianing Zhao , Yun Liang , Ying Liu , Yujue Wang , Qianru Yang , Chunwang Xiao
VIEWS - 133 (Abstract)

Pages: 75-85
View: Abstract | PDF

Review Article

Haoran Ma , Tianzhong Zhao
VIEWS - 286 (Abstract)

Pages: 1-17
View: Abstract | PDF

Review Article

Guangju Wang , Hongyi Ruan , Jianzhou Yang
VIEWS - 309 (Abstract)

Pages: 18-27
View: Abstract | PDF